Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Studium wykonalności „Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w UCMMiT”

Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności dla projektu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Studium wykonalności dotyczyło projektu „Wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w UCMMiT, zaplanowanego do dofinansowania ze środków RPO Województwa Pomorskiego w ramach działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP 2014 – 2020.

Realizacja projektu, dla którego sporządzono studium wykonalności, miała na celu zwiększenie skuteczności i usprawnienie działalności leczniczej UCMMiT poprzez m.in. modernizację istniejącej infrastruktury sprzętowej, wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i dziedzinowych systemów wsparcia działalności medycznej i administracyjnej oraz udostępnienie przyjaznych dla pacjentów e-Usług, umożliwiających lepszy kontakt na linii pacjent – UCMMiT, a także umożliwiające zdalne świadczenie usług medycznych.

Studium wykonalności obejmowało m.in.:

  • Analizę otoczenia społeczno – gospodarczego
  • Analizę możliwych opcji realizacji projektu
  • Analizę finansową projektu
  • Analizę kosztów i korzyści
  • Analizę wrażliwości i ryzyka