MSWiA (CPI Warszawa)

Usługi doradcze w ramach przygotowania projektu Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego

Przeprowadzone usługi doradcze był częścią projektu „System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego” realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, którego celem było zapewnienie wsparcia służb porządku publicznego i ratownictwa w zakresie obsługi wywołań numeru 112 i innych numerów alarmowych, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców poprzez zapewnienie im szybkiego i skutecznego dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Projekt ten zakładał również, że czas reakcji na zgłoszenie alarmowe obywatela ulegnie skróceniu przy jednoczesnym wzroście skuteczności alarmowania służb i podmiotów ratowniczych.

Realizacja zadań projektu doradczego obejmowała w pierwszej kolejności analizę istniejących systemów IT podmiotów wchodzących w skład systemu powiadamiania ratunkowego, dzięki czemu możliwe było uzyskanie szerokiej wiedzy dziedzinowej niezbędnej do właściwej realizacji kolejnych prac projektowych. Kolejne prace projektowe obejmowały m.in.:

  • Opracowanie Planu Zarządzania Projektem dla budowy SI PR
  • Opracowanie Planu zarządzania tzw. kwestiami środowiskowymi dla projektu SI PR
  • Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia dla trzech serwerowni: Katowice, Poznań i Gdańsk, realizowanych w ramach projektu SI PR
  • Opracowanie analizy SWOT w zakresie wykonania SI PR dla dwóch wariantów: Wariant I - uwzględniający jedno postępowanie przetargowe na SI PR, Wariant II - uwzględniający kilka oddzielnych postepowań przetargowych na poszczególne moduły SI PR