Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP)

Projekt pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego” został uruchomiony w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania danych przestrzennych charakteryzujących teren województwa lubelskiego oraz zapewnienia do nich powszechnego dostępu. Ideą projektu było to, aby każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu mógł wyszukiwać, przeglądać oraz pobierać aktualne dane przestrzenne, którymi zarządzają Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Jednym z głównych celów budowy Systemu było także zapewnienie wsparcia w realizacji zadań i usprawnianiu procesów w departamentach Urzędu Marszałkowskiego i powiązanych Jednostkach Organizacyjnych, włączając w to również porządkowanie struktury agrarnej województwa, niezwykle istotnej kwestii ze względu na uwarunkowania regionu.


Projekt obejmował wytworzenie 19 Modułów Tematycznych, będących aplikacjami, zaimplementowanymi do systemu RIIP. Funkcjonalność Modułów pozwala na prowadzenie zbiorów danych gromadzonych przez poszczególne departamenty oraz filie Urzędu Marszałkowskiego, a także Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne. Dzięki realizacji tej części systemu, ujednolicony został sposób prowadzenia rejestrów, które dotychczas były rozproszone – zlokalizowane w różnych systemach, zestawieniach tabelarycznych w formatach .xls, .doc, w wersji papierowej itp. Przedmiotowe dane współtworzą Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Na szczególną uwagę spośród wszystkich Modułów zasługuje moduł prac urządzeniowo-rolnych – MUR, który stanowi niespotykane w tym zakresie funkcjonalnym rozwiązanie. Jego zadaniem jest wsparcie procesu scalania i wymiany gruntów m.in. poprzez stworzenie projektu nowego układu działek. Jest to specjalistyczne narzędzie GIS, bazujące na narzędziach funkcjonujących w ramach oprogramowania ArcGIS for Desktop.