Gmina Opoczno

Studium wykonalności „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca”

Projekt był realizowany na potrzeby projektu realizowanego przez Gminę Opoczno pod tytułem „Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych wraz z mechanizmami zarządzania prawami dostępu do informacji oraz narzędziami i mechanizmami sprawnej wymiany danych pomiędzy jednostkami podległymi i współpracującymi”. Wniosek o dofinansowanie projektu „Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca” został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Przedmiotem projektu, dla którego sporządzono studium wykonalności był szereg zadań dotyczących wytworzenia Platformy Open-Opoczno, w tym portalu miejskiego oraz aplikacji do mobilnej obsługi interesantów, jak również prace związane z zakupem sprzętu oraz wykonanie sieci komputerowej. Celem projektu było zwiększenie kompleksowości oraz wykorzystania e-usług dostarczanych mieszkańcom Gminy Opoczno. Dzięki udostępnieniu samoobsługowego portalu usprawniającego proces obsługi oraz poszerzającego zakres spraw urzędowych, które można zrealizować drogą elektroniczną w Urzędzie Miejskim w Opocznie, obsługa mieszkańców Gminy Opoczno miała być prostsza, szybsza i efektywniejsza.

Studium wykonalności obejmowało m.in.:

  • Analizę wykonalności projektu, w tym także analizę prawną
  • Analizę popytu i analizę możliwych opcji realizacji projektu
  • Analizę finansową projektu
  • Analizę kosztów i korzyści
  • Analizę wrażliwości i ryzyka