Urząd Miasta Opola

Studium wykonalności „Opole+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”

Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności dla Miasta Opole. Studium wykonalności dotyczyło projektu „Opole+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.3 E-usługi publiczne.

Realizacja projektu, dla którego sporządzono studium wykonalności, ma na celu budowę komplementarnego i stabilnego rozwiązania, w którego skład wchodzi szereg narzędzi usprawniających dostęp do usług miejskich dostarczanych przez Miasto Opole oraz jego jednostki podległe. Wyróżniającą cechą aplikacji miejskiej będzie możliwość obrotu pieniądzem elektronicznym w ramach usług zaimplementowanych w aplikacji oraz analiza danych pochodzących z sprofilowanych kont użytkowników, pod kątem analizy trendów, preferencji użytkowników oraz ich aktywności. Funkcja płatności elektronicznych wyróżniać ma się jak największą ergonomicznością z punktu widzenia obsługi przez użytkownika końcowego. Aplikacja będzie posiadać również moduł umożliwiający korzystanie z danych w trybie offline (np. przewodnik miejski, nawigacja do punktu, punkty w okolicy), które pobrać będzie można w miejskich hot spotach.

Studium wykonalności obejmowało m.in.:

  • Analizę wykonalności projektu,
  • Analizę popytu i analizę możliwych opcji realizacji projektu,
  • Analizę finansową projektu,
  • Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EU