Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Opracowanie koncepcji budowy Informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych (ISEUM)

Projekt dotyczył opracowania koncepcji budowy Informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych (ISEUM) w oparciu o dotychczasowe rozwiązania technologiczne Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w zakresie elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Projekt ISEUM zakładał stworzenie aplikacji służącej prowadzeniu ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w systemie danych przestrzennych (GIS).

Opracowanie koncepcji budowy informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych (ISEUM) obejmowało cały zakres zadań do wykonania w ramach wdrożenia ISEUM z uwzględnieniem m.in.:

  • Wymagań w odniesieniu do dokumentacji technicznej oraz w odniesieniu do procedur prawnych
  • Prac budowlanych (przygotowawcze, adaptacyjno-modernizacyjne i inne)
  • Dostaw urządzeń z wyszczególnieniem wymogów odnośnie jakości, spełnienia norm technicznych, branżowych i innych
  • Prac instalacyjnych (warunki dostaw, proces instalacji i integracji systemu)
  • Procedur odbioru i testowania
  • Wymagań w stosunku do gwarancji, serwisu i obsługi technicznej

    W ramach koncepcji ISEUM określono także pełne koszty budowy systemu. Dodatkowo opracowana koncepcja zawierała zaprojektowaną infrastrukturę informatyczną systemu, z uwzględnieniem m.in. projektu wdrażanego systemu Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (RIIP).