Zarządzanie architekturą korporacyjną

W związku z rosnącą złożonością infrastruktury IT i procesów biznesowych organizacji coraz większe znaczenie ma zarządzanie tymi elementami w sposób zintegrowany. Jest to możliwe dzięki opracowaniu koncepcji architektury korporacyjnej. Architektura korporacyjna (Enterprise Architecture) to opis aktualnego i planowanego funkcjonowania biznesu z uwzględnieniem procesów i aplikacji. Jest to system dokumentowania architektury IT i procesów biznesowych organizacji.


W ramach architektury korporacyjnej przygotowywany jest kompleksowy opis architektury biznesowej, architektury aplikacji, architektury danych, architektury technologii ze wskazaniem w jaki sposób organizacja realizuje swoje cele biznesowe przy użyciu IT, a następnie budowana jest koncepcja architektury docelowej.

Wynikiem powyższych działań  jest uporządkowanie wymienionych elementów organizacji, powiązań pomiędzy nimi i opracowanie strategii ich rozwoju, w szczególności zaś kierunków rozwoju aplikacji.

Zarządzanie architekturą korporacyjną umożliwia:

  • Zapewnienie spójności strategii organizacji i podniesienie jej efektywności
  • Zapewnienie systemowego podejścia do zarządzania rozwojem IT
  • Pełniejsze informacje niezbędne do podejmowania decyzji o rozwoju systemów informatycznych
  • Możliwość wprowadzania rozwiązań innowacyjnych
  • Ograniczenie kosztów rozbudowy zasobów IT
  • Zwiększenie elastyczności działania organizacji

Zarządzanie architekturą korporacyjną obejmuje:

  • Budowanie architektury korporacyjnej
  • Opracowanie koncepcji budowy architektury korporacyjnej z wykorzystaniem metodyki TOGAF
  • Zarządzanie kosztami rozwoju i utrzymania systemów IT
  • Zarządzanie i modelowanie metadanych na potrzeby architektury korporacyjnej