Audyt bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie to ciągły proces, który powinien podlegać kontroli, analizie i ustawicznej pracy nad jego ulepszaniem. Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego stanowi jeden z istotnych elementów tego procesu. Celem audytu jest uzyskanie informacji o bieżącym stanie bezpieczeństwa teleinformatycznego danej organizacji, potencjalnych zagrożeniach wewnętrznych i zewnętrznych, zgodności z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa, normami, a także dobrymi praktykami w tym zakresie. Wypracowany raport poaudytowy zawiera zalecenia, mające na celu naprawę wykrytych luk, a także wytyczne pozwalającego na podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Raport może służyć jako drogowskaz dalszego rozwoju systemu bezpieczeństwa.

Audyt bezpieczeństwa umożliwia:

 • Pozyskanie wiedzy o bieżącym działaniu Systemów Informatycznych w organizacji
 • Opracowanie planu usprawnienia systemu bezpieczeństwa
 • Ograniczenie potencjalnych strat materialnych i wizerunkowych
 • Zapewnienie zgodności z normami prawnymi


Audyt bezpieczeństwa obejmuje:

 • Audyt infrastruktury sieciowej
 • Audyt systemów operacyjnych, aplikacji i baz danych
 • Testy penetracyjne
 • Weryfikację zgodności z Polityką Bezpieczeństwa w organizacji
 • Przygotowanie do wdrożenia normy ISO 27001

Audyt systemów informatycznych

Jednym z kluczowych elementów wsparcia, jakiego eksperci CA Consulting udzielają swoim Klientom w procesie wdrażania systemów informatycznych jest audyt systemów IT, który ma na celu zweryfikowanie zgodności wdrażanego systemu ze specyfikacją funkcjonalną, obowiązującymi standardami oraz wymogami prawnymi. W ten sposób, jeszcze przed formalnym zakończeniem prac wdrożeniowych, Klient ma możliwość zapoznania się z niezależną i obiektywną oceną systemu, co z kolei pozwala na wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń i wdrażanie działań zapobiegawczych, znacząco zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu projektu wdrożeniowego. W wyniku działań sprawdzających powstaje raport, zawierający sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, a także analizę i ocenę audytowanego systemu wraz z listą zidentyfikowanych niezgodności i ewentualne zalecenia dotyczące działań korygujących.

Audyt systemów informatycznych umożliwia:

 • Minimalizacja ryzyka niepowodzenia projektu wdrożeniowego
 • Unikanie wzrostu kosztów przedsięwzięcia
 • Unikanie kosztów związanych z utrzymaniem i modernizacją potencjalnie wadliwego systemu

Audyt systemów informatycznych obejmuje:

 • Weryfikację zgodności z obowiązującymi standardami i wymogami prawnymi
 • Audyt aplikacji i baz danych
 • Audyt kodu źródłowego
 • Audyt dokumentacji projektowej
 • Zgodność z założeniami projektowymi
 • Identyfikację ryzyk

Analiza IT

W organizacjach występuje ł wiele systemów informatycznych wspierających różne obszary ich działalności. Systemy te powstają często niezależnie od siebie, dlatego pewne obszary działalności mogą być obsługiwane w wielu systemach, inne zaś pozostawać bez wsparcia.
W celu uporządkowania funkcjonujących rozwiązań informatycznych oraz określenia pożądanych kierunków ich rozwoju przeprowadza się ocenę funkcjonowania oraz szczegółową analizę IT.


Analiza IT umożliwia:

 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów,
 • Uporządkowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania IT w organizacji,
 • Poprawę zarządzania IT w organizacji
 • Zwiększenie stopnia dostosowania planowanych rozwiązań IT do rzeczywistych potrzeb organizacji

Analiza IT obejmuje:

 • Określenie zakresu wsparcia działalności organizacji przez systemy IT
 • Ocenę stanu IT w organizacji
 • Analizę ryzyka IT, w tym określenie obszarów krytycznych
 • Określenie kierunków rozwoju systemów IT
 • Dostosowanie strategii IT do strategii biznesowej organizacji