Zakres zastosowania informacji

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch ma zastosowanie do danych otrzymanych:

 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe), oraz
 • przez przedstawicieli spółek z Grupy Comarch w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

 • Administrator, przedstawiciel administratora, inspektor ochrony danych

  Administratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki z Grupy Comarch. Aktualna lista spółek z Grupy Comarch oraz ich dane kontaktowe dostępne są na stronach:

  Spółki z Grupy Comarch mające siedzibę poza UE wyznaczyły na swojego przedstawiciela główną spółkę w grupie, tj. Comarch S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP 677-00-65-406.

  Spółki: Comarch S.A., Comarch Polska S.A., CA Consulting S.A., Comarch Healthcare S.A., Comarch AG >oraz Comarch Software und Beratung AG powołały Inspektora Ochrony Danych.

  • Inspektor Ochrony Danych Comarch S.A.: Arleta Samborek iod@comarch.pl, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch Polska S.A.: Arleta Samborek iod@comarch.pl, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch CA Consulting S.A.: Arleta Samborek iod@comarch.pl, Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch Healthcare S.A.: Zofia Kopyściańska iod@imed24.pl, ul. Życzkowskiego 29, 31-864 Kraków
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch AG: Krzysztof Saganowski datenschutzbeauftragter@comarch.de, Riesstraße 16 80992 München
  • Inspektor Ochrony Danych Comarch Software und Beratung AG: Krzysztof Saganowski datenschutzbeauftragter@comarch.de, Riesstraße 16 80992 München
 • Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

  Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  Comarch S.A.
  Al. Jana Pawła II 39 A
  31 – 864 Kraków
  Polska

  iod@comarch.pl
  tel.  +48 (12) 64 61 000

 • Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

  Spółki z Grupy Comarch mogą otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

  W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółkom z Grupy Comarch.

  W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, spółki z Grupy Comarch zbierają zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

 • Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

  Dane osobowe przetwarzane są przez spółki z Grupy Comarch w określonych poniżej celach.
  Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

  I.
  CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

  W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a spółką z Grupy Comarch, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
  w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

  W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku (np. e-book, demo, raport itp.) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

  W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inny event organizowany przez spółkę z Grupy Comarch podane dane będą przetwarzane w celu organizacji eventu oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem oraz ewentualnych rozliczeń.

  II.
  CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO
      
  Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli spółek z Grupy Comarch do celu kontaktów biznesowych.

  Przedstawiciele spółek z Grupy Comarch mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki z Grupy Comarch, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez spółki z Grupy Comarch lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Grupy Comarch oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Grupy Comarch.

  W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółek z Grupy Comarch mogą także skontaktować się
  z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

  III.
  CEL: newsletter, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

  W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od spółek z Grupy Comarch, Pani/Pana  adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności spółek z Grupy Comarch oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności Grupy Comarch.

  Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt II).

  IV.
  CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

  W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

  V.
  CEL: organizacja i promocja eventu, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 • Konsekwencje niepodania danych

  W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku,
  udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

  W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli spółek z Grupy Comarch w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

  W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego ze spółką z Grupy Comarch – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 • Rezygnacja z newslettera

  W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE
  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

  Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

 • Uprawnienia

  Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

  Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach Comarch S.A., jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli wszystkich spółek z Grupy Comarch.
  W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność spółka z Grupy Comarch.

  Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi spółki z Grupy Comarch podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności spółek z Grupy Comarch.

  W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.

  W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, spółki z Grupy Comarch stosują odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

  Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Nota prawna

  Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółki z Grupy Comarch stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych spółek z Grupy Comarch. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie
  z przeznaczeniem.